Att bo i bostadsrätt

När man som det heter i folkmun ’köper en lägenhet’ i en bostadsrättsföreningen blir man egentligen ägare till nyttjanderätten av lägenheten samt medlem i föreningen och därigenom delägare i de tillgångar som föreningen har. Bostadsrättsföreningens medlemmar äger tillsammans föreningens tillgångar. Alla har ansvar för sin lägenhet men också för fastigheten som sådan, både hus och utemiljö. Som medlem i föreningen har man insyn i föreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen.

En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte utan drivs till självkostnad. Föreningens kostnader och utgifter delas av föreningsmedlemmarna och betalas med intäkterna från månadsavgiften. Möjligheten att kunna påverka regler för boendet och sin bostandard genom att vara aktiv i föreningen är den största tillgången med föreningsformen. Genom föreningens styrelse kan man som medlem begära att en viss fråga diskuteras på ett styrelsemöte. Man kan även skriva en motion som tas upp till behandling vid årsmötet. Då man som medlem i föreningen investerar mycket pengar i sitt boende finns det all anledning att vara aktiv i föreningen med förvaltandet av dess tillgångar. Håller vi kostnaderna nere håller vi också månadsavgiften nere. Hålls fastigheten i ett gått skick får alla en bättre möjlighet att sälja till ett bra pris.

Huvudregler för föreningen, medlemskap och medlemsansvar är lag- och stadgebundna. Bostadsrättslag, föreningens stadgar och ordningsregler samt  medlemsmötesbeslut är vad en medlem i föreningen måste följa. Alla medlemmar skriver på att de förstått innebörden i föreningens stadgar. Detta ingår som standardtext på alla köpekontrakt.

Man kan sälja nyttjanderätten av lägenheten när man vill och styrelsen får inte ha några synpunkter på priset. Däremot ska styrelsen godkänna köparen som medlem i bostadsrättsföreningen.

I vissa fall kan en bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen och föreningsstadgarna säga upp en medlem. I de flesta fall har dock bostadsrättshavaren möjlighet att rätta till det som blivit fel.